De stichting

Stichting de Klup Twente is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer jaarlijks 450 vrijwilligers en 8 beroepskrachten (5,3 fte) werken. Het is een organisatie die ervoor wil zorgen, dat mensen met een beperking kunnen beschikken over voldoende vrijetijdsmogelijkheden en in hun vrije tijd nergens worden uitgesloten.

Initiatieven van Twentenaren die daar aan bijdragen krijgen bij ons volop de ruimte en worden professioneel ondersteunt. Vrijwillige inzet vormt de basis, de beroepskrachten hebben een terughoudende rol.

Stichting de Klup Twente is momenteel in 9 gemeenten actief. In het totaal nemen meer dan 800 mensen met een beperking deel aan diverse activiteiten.

Wat doen we?
De Kerntaken van Stichting de Klup Twente richten zich vooral op:

  • het mogelijk maken van vrijetijdsmogelijkheden in de eigen omgeving;
  • de ontwikkeling en aanbieden van speciale of aangepaste vrijetijdsactiviteiten;
  • en het daarbij inzetten van burgers en bedrijven.

We ondersteunen mensen met een beperking bij:

  • het stimuleren van de zelfredzaamheid;
  • het verminderen van de eenzaamheid;
  • het vergroten van de participatie in de samenleving.

Wie kan bij ons terecht?

  • Iedereen met een beperking die zich in de reguliere vrije tijd buitengesloten voelt;
  • Iedereen die een aansprekende vorm van vrijwilligerswerk zoekt en waarmee maatschappelijke waardering verkregen wordt;
  • Elk bedrijf dat een aansprekende vorm van maatschappelijk betrokken ondernemerschap zoekt, waarin gestreefd wordt naar kwaliteit en maatschappelijk effect;
  • Iedereen die zich hard wil maken voor ruimte, waarin mensen met een beperking veilig kunnen meedoen aan de vrijetijdsbesteding van hun keuze en eigen omgeving.

Onze manier, burgers en bedrijven betrekken!
We zijn een kwalitatief goede en goedkope voorliggende voorziening. Met 5,3 FTE worden nu al jaarlijks 450 vrijwilligers ondersteund en meer dan 1000 mensen met een beperking geholpen.

We bieden arrangementen als sociale vaardigheidstrainingen, vormen van dagbesteding, lifestyle advisering en komen met innovatieve oplossingen als inclusiewerk en ons e-sport en e-healthcenter FUN-IE-FIT. Allemaal zijn ze gericht op het realiseren van meer zelfregie, meer zelfredzaamheid, meer integratie en meer participatie.

We bieden het ‘nieuwe’ welzijnswerken, het inclusiewerk, dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen met financiële steun van onder meer de provincie Overijssel en het Oranjefonds. In de gemeente Wierden is de methode drie jaar lang uitgetest (en daarna voortgezet) met opzienbarend gunstige resultaten. Met deze werkwijze spelen we ‘passend’ in op de participatiedoelstellingen van de WMO en vooral op de toenemende behoefte aan ontsluiting van activiteiten in de buurt. We hopen dan ook het inclusiewerk uit te breiden in Twente.

We maken werk van burgerinitiatieven of verenigingen die om (tijdelijke) begeleiding vragen. We hebben daar al mooie voorbeelden van in verschillende gemeenten in Twente. Belangrijk uitgangspunt van onze werkwijze is dat vrijwilligers met professionele coaching de activiteiten of ondersteuning zo zelfstandig mogelijk uitvoeren.

We onderschrijven de gedachte ‘regionaal wat regionaal kan en lokaal wat lokaal moet’ van veel lokale overheden. Bij onze doelgroep is de vraag per gemeente vaak te klein om een vraaggericht, evenwichtig en geschikt aanbod te doen. Door bundeling van krachten kan De Klup Twente wel degelijk maatschappelijke vragen beantwoorden en geschikte nieuwe activiteiten voor mensen met een beperking blijven ontwikkelen en stimuleren. Hierdoor sluiten we goed aan op de wens van keuzevrijheid.

We zien ook dat de gemeenten fors moet bezuinigen. We hebben daarop tijdig geanticipeerd en een werkwijze ontwikkeld voor het betrekken van bedrijven bij het realiseren van onze participatiedoelstellingen.

Klik hier voor meer informatie over ons meerjarenbeleid.
Klik hier voor een informatiefilmpje over de stichting. (mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel)
Klik hier voor inclusie (Pro Infimis “Kommen Sie näher)

De Klup bedankt

chainwise zwierink wgp roggekamp sportcarrousel